Poznámky místo předmluvy

Při tvoření internetové stránky o místu, jeho? obyvatele byli po katastrofě druhé světové války okradeni o majetek a násilím vykázáni, tíhne autor - nebo tíhnou autoři - k tomu, stavět události tohoto vyhnání do popředí.
Já jsem se jako autor této stránky pokusil zacházet:
 • popravdě s minulostí
 • realisticky se současností
 • optimisticky s budoucností
Doufám, ?e se mi to podařilo a dařit bude i nadále.
K pravdivému zacházení s minulostí bych chtěl dodat několik poznámek, které na vlastních stránkách příjdou příli? zkrátka popřípadě tam pro ně není vhodné místo.
 1. K vyvlastnění a vyhnání by bez katastrofy druhé světové války nedo?lo. Tato světová válka byla vyvolána a započata Hitlerovým Německem. (Posouzení toho, jestli a proč pro ni byly vytvořeny předpoklady u? ve Versailes nebo St. Germain, chci přenechat jiným)
 2. Sudety byly roku 1938 přislíbeny Německé Ří?i nejen proto, ?e hitlerovské Německo vyvíjelo silný tlak, ale i proto, ?e mocnostem, které pomáhaly ČSR na svět, Anglii a Francii, bylo později, také na základě studijní zprávy Lorda Runciman(a), jasné, ?e český národní stát, tak jak byl roku 1918 zalo?en, je chybnou konstrukcí.
 3. ?e velká vět?ina sudetských Němců souhlasila s připojením k ří?i, byl přímý důsledek české rasismem ovlivněné (není to také fa?istické) národnostní politiky, sledované obzvlá?tě E. Bene?em, která vědomě Němcům nenechala ?ádnou mo?nost, se se státem ztoto?nit. Prostor Čech a Moravy ale byl, dokud existují spolehlivé historické zprávy, osídlen Čechy a Němci!
 4. ČSR měla ?anci stát se druhým ?výcarskem. ?e se jím nestala, je důsledkem toho, ?e byla za poru?ení v?ech slibů zalo?ena jako národní stát. Za fakt, ?e sudet?tí Němci oddělení Sudet vítali, tedy lze plným právem učit zodpovědnou v první řadě (kdy? necháme stranou Masaryka) politiku Eduarda Bene?e; česká vláda přece měla dvě desetiletí čas na opravu své pochybené národnostní politiky!
 5. Také je pravda, ?e mnichovské smlouvy poru?ilo ji? kráce po uzavření hitlerovským Německem obsazením Čech a Moravy a zřízením protektorátu Böhmen und Mähren. Tím byla i Čechům sebrána mo?nost se vypořádat s novou situací.
 6. Poznámka k přijetí sudetských Němců v Německu:
  Přirozeně mělo Německo, nebo to co z něho zůstalo, povinnost přijmout vyhnané. Začlenění bylo spí?e politikou ovlivněná nutnost, proto?e se Američané a později, kdy? opět existovala německá politika také ona obávala, ?e se vytvoří potenciál nemajetných, který by mohl být náchylný ke komunismu (srovnejte K. Adenauer, Paměti 1945 - 1953).
  Zástupci vyhnaných za toto přijetí opakovaně poděkovali, naopak poděkovali i němečtí politikové vyhnaným za jejich podíl na výstavbě válkou zničeného Německa. Udivuje ale, ?e německá politika do dne?ka se nachází "pod vlivem válečné viny Německa, ?e se neodvá?í zmínit oběti, které přineslo 15 milionů vyhnaných ztrátou svého majetku a své vlasti a terorem, který s sebou přineslo vyhnání.
  Tento byl pomstou a dopadl vět?inou na nevinné ?eny, děti a staré lidí
  Pokud dnes mu?e být v tak silně mínění ovlivňujících novinách jakými jsou "Süddeutsche Zeitung" v redakčním příspěvku zastoupen názor, ?e člověk s ohledem na nacistický teror musí mít porozumění pro vyhnání a pro toto doprovázené excesy, pak je povolen i odkaz na to, ?e tento nacistický teror jistě nebyl ani vymy?len ani uplatňován sudetskými Němci.
  A co to přineslo Československu?
  Smlouvou se Stalinem z roku 1943, kterou si Bene? koupil Stalinův souhlas s vyhnáním, garantoval SSSR silný vliv na politiku ČSR v poválečné době.
  Na základě námitky SSSR musela ČSR roku 1947 odmítnout nabízenou účast na Marshall(ově) plánu znovuvýstavby Evropy a odloučila se tak od západu Evropy.
  Tím Dr. Bene? zavedl svoji zemi podruhé do slepé uličky.
  Roku 1948 do?lo k převzetí moci komunisty. Tato komunistická vláda trvala 42 let a? do roku 1989.
  Slovensko se osamostatnilo a české hospodářství je dnes více ne? kdy jindy závislé na německém sousedovi, nebo, dle úhlu pohledu, ú?eji ne? kdy spojena s německou.
  Je to, to cosi Če?i od národního státu, nyní bez Němců, slibovali?
Brünn / Brno, Krailling, říjen 2000

Přelo?il/Übersetzte Antonin Kavalec listopad/November 2000